بازارچه سالانه خیریه موعود ؛ هم کارآفرینی هم کار خیر