اصول و استاندارد های مجتمع آموزشی موعود
 
دستيابي به نتايج متوازن
مجتمع آموزشی موعود، نتايج كليدي و مجموعه‌اي متوازن و اولويت‌بندي شده از نتايج را شناسايي و درك مي‌كند و نيازهاي كوتاه‌مدت و بلندمدت دانش آموزان و اولیا يا فراتر از نيازهاي آنان را برآورده می سازد و بر اساس این نیازها، استراتژي‌ها و خط‌‌مشي‌هاي پشتيبان را تعيين و جاري مي‌سازد .
مجتمع آموزشی موعود، با درك روابط علي و بكارگيري سازوكارهاي اثربخش در مديريتی، از طريق برنامه ريزي، تعريف شاخص‌هاي عملكردي و دستاوردها، ارزيابي عملكرد، مقايسه، تامين اطلاعاتي كه ‌زمينه‌ساز تصميم‌گيري موثر رهبری باشد و رعايت شفافيت در گزارش‌دهي به دانش آموزان، اولیا و آموزش و پرورش، دستيابي به اهداف تربیتی مدرسه را محقق ساخته و به سوي چشم انداز پيش مي‌رود .
 
ارزش فزايي براي دانش آموزان و اولیا
 

مجتمع آموزشی موعود، دانش آموز را علت اصلي وجود خود مي‌داند و با تكيه بر قابليت‌هاي خود مي‌كوشد تا نيازها و انتظارات دانش آموز و اولیا را درك و پيش بيني كنند.

مجتمع آموزشی موعود، مشاركت فعال دانش آموزان را براي توسعه خدمات و تجربه‌هاي جديد و نوآورانه جلب مي‌كند و با بكارگيري ساز و كارهایي براي افزايش تجربه اولیا و دانش آموزان و پايش آن، برقراري گفتماني مبتني بر گشودگي، شفافيت و پاسخگویي سريع و اثربخش به هرگونه بازخور، مقايسه و الگوبرداري از تجربه‌هاي موفق، تلاش مي‌كند تا براي اولیا و دانش آموزان نوآوري كرده و ارزش بيافزايد.
 
رهبري آرمان‌گرا
 

مدیریت مدرسه، با ايفاي نقش به عنوان الگو، الهام بخش کادر و معلمین هستند، ارزش‌ها و اصول اخلاقي را پاس مي‌دارند و به مسئوليت‌هاي اجتماعي خود متعهدند و فرهنگي را ايجاد مي‌كنند كه با يادگيري، نوآوري، رفتار اخلاقي، پاسخگويي و تعهد، دستيابي به نتايج پايدار را براي مدرسه از طريق روش‌هاي نوين مقدور مي‌سازند.

مدیریت مدرسه، با تعيين جهت گیری کلی، آينده را به تصوير كشيده و براي تحقق اهداف تعلیم و تربیت، دانش آموزان، اولیا، معلمین و کادر مدرسه را سهيم ‌‌كرده و نيازهاي آنان را بطور متوازن برآورده مي‌كنند، و با انعطاف‌پذيري و درك تغییرات اجتماعی، تصميم‌هاي مناسب را به‌ موقع اتخاذ كرده، در صورت لزوم جهت‌گيري و اهداف مدرسه را بازنگري و تعديل مي‌كنند.
 
 مديريت از طریق فرآيندها و واقعیات
 

مدیریت مدرسه، به منظور خلق ارزش براي دانش آموزان و اولیا و دستيابي به نتايجي متوازن و پايدار، به وسيله فرآيندهایي ساخت يافته و همسو با استراتژي‌هایی كه بعضا فراتر از مرزهاي مدرسه نيز مي‌روند، با شناسايي ريسك‌ها و اتخاذ تصميم‌هایي مبتني بر واقعيت‌ها، عمل مي‌کند.

مدیریت مدرسه، جهت ايجاد توازني بهينه از كارايي و اثربخشي، شاخص‌هاي معناداري را براي عملكرد فرآيندها و دستاوردهاي مرتبط تعريف مي‌كنند و با اندازه‌گيري، تفسير و تحليل آنها فرصت‌هاي نوآوري را شناسايي كرده و معلمین و مربیان خود را در بازنگري، بهبود و بهينه سازي مستمر فرآيندهاي مدرسه بطور فعال مشاركت مي‌دهد.
 
 
ارج گذاری برای سرمایه انسانی 
 

مجتمع آموزشی موعود، مهارت‌ها و شايستگي‌هاي مورد نياز براي دستيابي به ماموريت، چشم انداز و اهداف خود را مي‌شناسد و با ارج‌گذاري بر سرمايه‌هاي انساني، فرهنگي را در مدرسه ايجاد مي‌كند كه در آن مهارت‌ها، استعدادها و خلاقيت کادر و معلمین توسعه يافته و توانمندي آنها براي دستيابي متوازن به اهداف تربیتی مدرسه و همچنین اهداف شخصي آنان ارتقا ‌يابد.

مجتمع آموزشی موعود، توسعه را از طريق ارزش‌هاي مشترك، پاسخگويي، اصول اخلاقي و فرهنگ اعتماد و گشودگي پرورش مي‌دهد، اهداف شخصي و جمعی را با اهداف نظام تعلیم و تربیت همسو مي‌كند، همچنین با مديريت گوناگوني و برقراري توازن مسئولانه كار- زندگي، اطمينان مي يابد كه معلمین و کادر تمام توان‌شان را در محيط مدرسه به كار مي‌گيرند تا در موفقيت مستمر خود و مدرسه سهيم بوده و سفير موفقيت‌های دانش آموزان و مدرسه باشند.
 
 
یادگیری مستمر، نوآوری و بهبود
 
 

مجتمع آموزشی موعود، از طريق یادگیری مستمر و نظام‌مند و با هدايت اخلاقيات دانش آموزان و اولیا خود، ارزش مي‌آفريند و عملكرد خود و دانش آموزان را بهبود مي‌بخشد.

مجتمع آموزشی موعود، اهداف و استراتژي روشني را براي یادگیری و یاددهی تعيين كرده و با به‌كارگيري رويكردها و ايجاد شبكه‌هایي براي تعامل فعال كاركنان، معلمین، دانش آموزان، اولیا و جامعه، فرصت‌هاي ایجاد تاثیرات را در درون و بيرون مدرسه شناسايي مي‌كند و به منظور يافتن راه‌هاي جديد خلق ارزش در دانش آموزان، شيوه‌هاي نوين انجام كارها، ايجاد مشارکت‌هاي جديد و استفاده بهينه از منابع و شايستگي‌ها را در همه ابعاد مدرسه مديريت مي‌كند.
 
 
 
ايجاد مشاركت­ها
 

مجتمع آموزشی موعود ، شركاي استراتژيك خود را شامل دانش آموزان، اولیا، جامعه، ،موسسات و نهادهاي آموزشي و سازمانهاي غيردولتي، بر اساس نيازهاي مدرسه، قوت‌ها و قابليت‌هاي مكمل، شناسایي كرده و جهت دستيابي به موفقيت پايدار و دوجانبه، روابطي مبتني بر گشودگي، احترام متقابل و اعتماد را جستجو، ايجاد و حفظ مي‌كند.

مجتمع آموزشی موعود ، دريافته‌ كه موفقيت به مشارکت‌هاي اثربخش وابسته است و با ايجاد شبكه‌هاي گسترده‌اي از شركا، امكان شناسايي فرصت‌هاي بالقوه مشارکت را فراهم ساخته، قابليت‌ها و توانايی مدرسه را در خلق ارزش براي دانش آموزان، تقويت مي‌‌كند و براي دستيابي به اهداف مشترك و منافع متقابل، با به اشتراك گذاشتن تخصص، منابع و دانش، از يكديگر حمايت مي‌كند.
 
 
مسئوليت پذيري اجتماعی براي آينده
 

مجتمع آموزشی موعود ، به حفظ ارزش‌هاي اخلاقي و رعايت قوانين و مقررات پايبند است و از رفتار  مبتني بر بالاترين احکام و اخلاق اسلامی و درستكاري كاركنان اطمينان داشته، و در قبال دانش آموزان و اولیا و جامعه؛ شفاف، پاسخگو و مسئوليت‌پذير میباشد.

مجتمع آموزشی موعود ، فراتر از الزامات قانوني حركت كرده، در امور اجتماعي و فعاليت‌هاي خيرخواهانه و خداپسندانه براي كمك به مستمندان و نيازمندان حضور فعال داشته و به منافع کشور و نسل‌هاي آينده مي‌انديشد و پيامدهای حاصل از فعالیت های خود را بر سلامت روحی و فکری دانش آموزان در نظر مي‌گيرد و در برخورد با تعارضات، به پايداري فرهنگی و اجتماعي توجه دارد.
 
 
معیارهای اصلی استانداردهای مجتمع آموزشی موعود
 
دومین جزء که منبعث از اصول 8 گانه سرآمدی می باشد، “معیارهای اصلی استانداردهای مجتمع آموزشی موعود ” است که در دو سرفصل کلی و شامل 7 معیار می­باشد
 
الف – عملکرد شامل:
معیار 1: رهبري و استراتژي با 6 زیر معیار؛
معیار 2: کادر و معلمین با 5 زیر معیار؛
معیار 3: مشارکت ها و منابع با 3 زیر معیار؛
معیار 4: فرآیند ها با 4 زیر معیار؛
 
ب – نتایج شامل:
معيار 5: نتایج دانش آموزان و اولیا با دو شاخص برداشتی و عملکردی؛
معيار 6: نتايج کادر و معلمین با دو شاخص برداشتی و عملکردی؛
معيار 7: نتايج مسئوليت‌های اجتماعی با دو شاخص برداشتی و عملکردی؛
 

ارتباط بین معیارها از یک الگوی شبکه ای و چند بعدی پیروی می­کند به نحوی که معیارها و زیرمعیارهای مدل باهم و به صورت شبکه ای مرتبط می باشند.
 

تشریح معیار های اصلی استاندارد مجتمع آموزشی موعود
 

 1:رهبري و استراتژي
 مدیریت مدرسه، با ايفاي نقش رهبری به عنوان الگو، الهام بخش کادر و معلمین است، ارزش‌ها و اصول اخلاقي را پاس مي‌دارد و به مسئوليت‌هاي اجتماعي خود متعهد است و با تعيين جهت گیری کلی، آينده را به تصوير كشيده و براي تحقق اهداف تعلیم و تربیت؛ دانش آموزان، اولیا، معلمین و کادر مدرسه را سهيم ‌‌كرده و نيازهاي آنان را بطور متوازن برآورده مي‌كند و ماموريت و چشم انداز خود را از طريق توسعه يك استراتژي متمركز بر دانش آموزان به اجرا در مي آورد.
 
 
 2: کادر و معلمین
مجتمع آموزشی موعود ، با ارج‌گذاري بر سرمايه‌هاي انساني، فرهنگي را در مدرسه ايجاد مي‌كند كه در آن مهارت‌ها، استعدادها و خلاقيت کادر و معلمین توسعه يافته و توانمندي آنها براي دستيابي متوازن به اهداف تربیتی مدرسه و همچنین اهداف شخصي آنان ارتقا ‌يابد و از طريق ارزش‌هاي مشترك، پاسخگويي، اصول اخلاقي و فرهنگ اعتماد و گشودگي را پرورش مي‌دهد، اهداف شخصي و جمعی را با اهداف نظام تعلیم و تربیت همسو مي‌كند و با برقراري توازن مسئولانه كار- زندگي، اطمينان مي يابد كه معلمین و کادر تمام توان‌شان را در محيط مدرسه به كار مي‌گيرند تا در موفقيت مستمر خود و مدرسه سهيم باشند.
 
 
 3: مشارکت ها و منابع
 مجتمع آموزشی موعود ، می­داند كه موفقيت به مشارکت‌هاي اثربخش وابسته است و با ايجاد شبكه‌هاي گسترده‌اي از شركا، امكان شناسايي فرصت‌هاي بالقوه مشارکت را فراهم ساخته، قابليت‌ها و توانايی مدرسه را در خلق ارزش براي دانش آموزان، تقويت مي‌‌كند و براي دستيابي به اهداف مشترك و منافع متقابل، با به اشتراك گذاشتن تخصص، منابع و دانش، از يكديگر حمايت مي‌كنند.
 
 
 4: فرآیند ها
مجتمع آموزشی موعود ، به منظور خلق ارزش براي دانش آموزان و اولیا و دستيابي به نتايجي متوازن و پايدار، به وسيله فرآيندهایي ساخت يافته و همسو با استراتژي‌های كه بعضا فراتر از مرزهاي مدرسه نيز مي‌روند؛ عمل مي‌کند. همچنین شاخص‌هاي معناداري را براي عملكرد فرآيندها و دستاوردهاي مرتبط تعريف مي‌كند و با اندازه‌گيري، تفسير و تحليل آنها فرصت‌هاي نوآوري را شناسايي كرده و معلمین و مربیان خود را در بازنگري، بهبود و بهينه سازي مستمر فرآيندهاي مدرسه بطور فعال مشاركت مي‌دهد.
 
 
 5: نتایج دانش آموزان و اولیا
معيار نتايج دانش آموزان و اولیا نشان مي‌دهد که مجتمع آموزشی موعود در رابطه با جاري سازي موفق استراتژی و خط‌مشی‌های پشتیبان مبتنی بر نيازها و انتظارات دانش آموزان و اولیا به چه نتايجي دست يافته‌است. برداشت‌هاي دانش آموزان و اولیا، شاخص‌هاي عملكردي و دستاوردهای مرتبط با رويكردها را در دوره‌هاي زماني متناسب، اندازه‌گيري و تحليل میشود.
 
 
 6: نتايج کادر و معلمین
معيار نتايج کادر و معلمین، نشان مي‌دهد که مجتمع آموزشی موعود در رابطه با جاري سازي موفق استراتژی و خط‌مشی‌های پشتیبان مبتنی بر نيازها و انتظارات کادر و معلمین و اجراي رويكردهاي مرتبط با مديريت منابع انساني به چه نتايجي دست يافته‌است. برداشت‌هاي کادر و معلمین، شاخص‌هاي عملكردي و دستاوردهای مرتبط با رويكردها را در دوره‌هاي زماني متناسب، اندازه‌گيري و تحليل میشود.
 
 
7: نتايج مسئوليت‌های اجتماعی
معيار نتايج مسئوليت‌های اجتماعی، نشان مي‌دهد که مجتمع آموزشی موعود در رابطه با جاري سازي موفق استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های پشتیبان و اجراي رويكردهایي به منظور تحقق مسئوليت‌هاي اجتماعي، به چه نتايجي دست يافته‌است. برداشت‌هاي ذی‌نفعان، شاخص‌هاي عملكردي و دستاوردهای مرتبط با رويكردها در دوره‌هاي زماني متناسب، اندازه‌گيري و تحليل می­شود.