فرهاد  شکیبایی
تحصیلات:
تکنولوژیست آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  دانشگاه تهران
و کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
سوابق:
10 سال معاونت دبستان
10 سال تدریس در پایه های دوم تا پنجم دبستان
4 سال تدریس در پایه های چهارم تا ششم آموزشگاه های برتر تیز هوشان
عضو گروه راه اندازی دبستان مفید
عضو گروه راه اندازی دبستان های سلام
برگزاری کارگاه های تربیت مربی دبستان
ترجمه کتاب کارت آموزشی

گیرنده فرهاد شکیبایی