لوگوی مدرسه موعود
نام و نام خانوادگی

فرهاد شکیبایی

  • تکنولوژیست آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
  • کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
  • ۱۰ سال معاونت دبستان
  • ۱۰ سال تدریس در پایه‌های دوم تا پنجم دبستان
  • ۴ سال تدریس در پایه‌های چهارم تا ششم آموزشگاه‌های برتر تیز هوشان
  • عضو گروه راه اندازی دبستان مفید
  • عضو گروه راه اندازی دبستان‌های سلام
  • برگزاری کارگاه‌های تربیت مربی دبستان
  • ترجمه کتاب کارت آموزشی

گیرنده فرهاد شکیبایی